Title : Top 10 Prettiest Places in USA

1. San Diego, California

2. New York

3. Miami, Florida

4. Austin, Texas

5. New Orleans,      Louisiana

6. Washington, DC

7. San Francisco,      California

8. Philadelphia,       Pennsylvania

9. Chicago, Illinois

10. Houston, Texas